Çevre İzinleri ve Lisansları

Avrupa Birliği uyum sürecinde, "Çevre" başlıklı konular oldukça önem kazanmıştır. Bu uyum sürecinde, ülkemizde çevre konusunda yetkili resmi kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Bakanlık, yasal anlamda Türk Çevre Mevzuatı'nın AB Mevzuatı'na uyumuna, mevzuatın uygulanmasına ve kurumsal anlamda idari yapı ile bilgi paylaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik hedefler geliştirerek faaliyetlerini yürütmektedir. 


Çevre konusunda yapılan değişikliklerin buz dağının görünen kısmı olarak adlandırıldığı ve bu konuda daha birçok iyileştirmeye gidileceği açıktır.

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarj gibi izin konuları ile geri kazanım, bertaraf, ara depolama, işleme, arındırma gibi lisans konularının bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde ''Çevre İzni /Çevre İzni ve Lisansı'' başlığı altında toplanması kararlaştırılmıştır.

Çevre İzni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni, Çevre Lisansı ise atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade etmektedir.

10.09.2014 Tarih, ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" uyarınca, söz konusu yönetmeliğin Ek-1 Ve Ek-2 Listelerinde yer alan işletmelerin, “Çevre İzni”  veya  “Çevre İzin ve Lisansı” alması zorunlu hale gelmiştir. Çevre İzinleri ve Lisansları

Bu yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre;
a) Ek-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler
b) Ek-2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler olarak ayrılmıştır.
Yine aynı yönetmelikte belirtildiği üzere, “çevre izni” ve “Çevre izin ve lisansı” başvuruları, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından, elektronik ortamda yapılmak zorundadır.

7.2.1993 tarihinden sonra faaliyete geçen tüm işletmelerin ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Kapsam Dışı belgesi alması zorunludur. Bu işlem ÇED konusunda bakanlıktan lisans almış danışmanlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Yeni faaliyete geçecek bir kuruluş daha proje aşamasında bu belgelerden her hangi birini temin etmeden işletmeyi kuramaz. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin %2’si oranında idarî para cezası verilmektedir.

İşletmeler faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan atıkları yönetmeliklerin ön gördüğü şekilde bakanlık tarafından lisans verilmiş kuruluşlara vermekle, verdikleri atıklara ait doldurulan atık taşıma formlarını bulundukları ilin İl Çevre Müdürlüğü’ne bildirmekle ve her yılın sonunda firma şifreleri ile bu formları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesine kaydetmekle yükümlüdürler.

İşletmeler faaliyetleri sırasında havaya, suya veya toprağa saldıkları gaz, atık su, buhar ve yaydıkları gürültü için izin belgesi almak zorundadırlar. İzne tabi olduğu halde izin belgesi almayanlar ve bu izinler için gerekli olan analizleri Akredite Laboratuarlarda yaptırmayan işletmelere idari para cezası verilmektedir.

 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Ek-1 ve Ek-2